هنوز هم امیدی هست

هنوز هم امیدی هست
با همت و کمک یکی از خیران خانواده‌ای شش نفره از سرپناه برخوردار شدند.
منبع خبر : iribnews.ir