پر بودن 73 درصد حجم مخازن سدها در لرستان

میرزایی؛ مقدار آب ذخیره شده 11 درصد بیشتر از پارسال است.
منبع خبر : iribnews.ir