نظارت های فرمایشی به شرکت های هواپیمایی

نظارت های فرمایشی به شرکت های هواپیمایی
شرکت‌های هواپیمایی تخلف کردند، ۲۰:۳۰ پخش کرد، اما سازمان تعزیرات می‌گوید به یقین نرسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir